Ostrosłup prawidłowy o podstawie będącej n-kątem - Open

Astronom
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 21
Rejestracja: 7 cze 2006, o 00:58
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: /dev/andromeda

Ostrosłup prawidłowy o podstawie będącej n-kątem - Open

Post autor: Astronom » 8 sty 2007, o 09:52

Jak napisać funkcję

void rysujOstroslup(void);

która narysuje ostrosłup prawidłowy o podstawie będącej n-kątem (czyli np. 83 kątem lub 1052 kątem) foremnym leżącym w płaszczynie OXZ i wpisanym w okrąg jednostkowy.

Jednym z wierzchoków tego n-kąta foremnego jest punkt (1,0,0)

Wierzchołek ostrosłupa znajduje się w punkcie (0,5,0)Najwięsza trudność to wyznaczenie wszystkich wierzchoków n-kąta foremnego. Domylam się że należałoby zastosować, np. wzory Muavra (nie wiem czy to tak się pisze) z zastosowaniem liczb zespolonych na wyznaczenie wszystkich wierzchoków na okręgu jednostkowym.
Problem w tym, że nie wiem jak to zaprogramować choć wiem jak to się liczy na kartce papieru :D

I sposób chyba najodpowiedniejszy do tego, to:

Kod: Zaznacz cały

int n=0;
cout<<"Wczytaj ilosc wierzchokow w podstawie ostroslupa prawidlowego"<<endl;
cin>>n;
glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
glVertex3f(0,5,0);            // to byloby Vo
glVertex3f(1,0,0);            // to byloby V1
for(int i=0; i<n; i++)
{

// no i problem jak zaprogramować wzór Muavra wyznaczający wierzchołki w n-kącie foremnym na okręgu jednostkowym 
}P.S. Temat dałem również tutaj: http://forum.suse.pl/index.php/topic,12086.0.html oraz http://www.linux.com.pl/forum/index.php ... a97e880fa1 bo jest mi to potrzebne na zaraz !!

[ Dodano: 8 Styczeń 2007, 12:20 ]

Kod: Zaznacz cały

//gcc triangle..cpp -o triangle -I/usr/X11R6/include/ -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXmu -lglut -lGL -lGLU

#include <GL/glut.h>
#include <stdlib.h>
#include<iostream>
#include <math.h>
#include<ncurses.h>
/*
void init(void)
{
  GLfloat mat_specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
  GLfloat mat_shininess[] = { 50.0 };
  GLfloat light_position[] = { 0.0, 5.0, 5.0, 0.0 };

  glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
  glShadeModel (GL_SMOOTH);

  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shininess);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);

  glEnable(GL_LIGHTING);
  glEnable(GL_LIGHT0);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);


}
*/
void display(void)
{

  const float PI = 3.14159265358979323846f;
  glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glColor3f (0.0, 1.0, 1.0);  //kolor cyan

 glPushMatrix();


//-----------------------------
glBegin(GL_TRIANGLE_FAN); 
glVertex3f(0,5,0);            // to byloby Vo 
glVertex3f(1,0,0);            // to byloby V1 
 glColor3f (1.0, 0.0, 1.0);  //kolor white
for (int i=7; i>=0; i--)
{
 std::cout << "(" << cos(i*2*PI/8) << ",0," << sin(2*i*PI/8) << ")\n";
//glVertex3f(cos(i*2*PI/8),0,sin(i*2*PI/8)); 
glColor3f (1.0, 0.0, 1.0);
 glVertex3f(cos((i+1)*2*PI/8),0,sin((i+1)*2*PI/8));
}
/*
for (int i=0; i<=8; i++) 
{
        std::cout << "(" << cos(i*2*PI/8) << ",0," << sin(2*i*PI/8) << ")\n"; 

}
*/
//-------------------------

  glPopMatrix();
  glutSwapBuffers();
}


/*
void reshape (int w, int h)
{
  glViewport (0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h);
  glMatrixMode (GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity ();
  gluPerspective(60.0, (GLfloat) w/(GLfloat) h, 1.0, 20.0);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
  gluLookAt (0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0);
}
*/

int main(int argc, char** argv)
{
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
  glutInitWindowSize (500, 500);
  glutInitWindowPosition (100, 100);
  glutCreateWindow (argv[0]);
 // init ();
  glutDisplayFunc(display);
  //glutReshapeFunc(reshape);
  glutMainLoop();
  return 0;
}

Niby się kompilue, ale ciemny ekran. Czy coś z kolorami jest nie tak ustawione?

Dostaję punkty:
(0.707107,0,-0.707107)
(1.31134e-07,0,-1)
(-0.707107,0,-0.707107)
(-1,0,-8.74228e-08)
(-0.707107,0,0.707107)
(-4.37114e-08,0,1)
(0.707107,0,0.707107)
(1,0,0)

[ Dodano: 17 Styczeń 2007, 10:04 ]
Zamieszczam działający kod na platformę linux, bo może się komuś przyda:

Kompilujemy:
//gcc glx.cpp -o triangle -I/usr/X11R6/include/ -L/usr/X11R6/lib -lX11 -lXmu -lglut -lGL -lGLU

Kod: Zaznacz cały


#include <stdio.h>
#include <GL/glx.h>
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
#include <X11/extensions/xf86vmode.h>
#include <X11/keysym.h>
#include<math.h>
#include<iostream>
/* stuff about our window grouped together */
typedef struct {
  Display *dpy;
  int screen;
  Window win;
  GLXContext ctx;
  XSetWindowAttributes attr;
  Bool fs;
  Bool doubleBuffered;
  XF86VidModeModeInfo deskMode;
  int x, y;
  unsigned int width, height;
  unsigned int depth;  
} GLWindow;

/* attributes for a single buffered visual in RGBA format with at least
 * 4 bits per color and a 16 bit depth buffer */
static int attrListSgl[] = {GLX_RGBA, GLX_RED_SIZE, 4, 
  GLX_GREEN_SIZE, 4, 
  GLX_BLUE_SIZE, 4, 
  GLX_DEPTH_SIZE, 16,
  None};

/* attributes for a double buffered visual in RGBA format with at least 
 * 4 bits per color and a 16 bit depth buffer */
static int attrListDbl[] = { GLX_RGBA, GLX_DOUBLEBUFFER, 
  GLX_RED_SIZE, 4, 
  GLX_GREEN_SIZE, 4, 
  GLX_BLUE_SIZE, 4, 
  GLX_DEPTH_SIZE, 16,
  None };

GLWindow GLWin;
GLfloat rotTri, rotQuad;

/* function called when our window is resized (should only happen in window mode) */
void resizeGLScene(unsigned int width, unsigned int height)
{
  if (height == 0)  /* Prevent A Divide By Zero If The Window Is Too Small */
    height = 1;
  glViewport(0, 0, width, height);  /* Reset The Current Viewport And Perspective Transformation */
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(45.0f, (GLfloat)width / (GLfloat)height, 0.1f, 100.0f);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}

/* general OpenGL initialization function */
int initGL(GLvoid)
{
  glShadeModel(GL_SMOOTH);
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
  glClearDepth(1.0f);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthFunc(GL_LEQUAL);
  glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
  /* we use resizeGLScene once to set up our initial perspective */
  resizeGLScene(GLWin.width, GLWin.height);
  /* Reset the rotation angles of our objects */
  rotTri = 0;
  rotQuad = 0;  
  glFlush();
  return True;
}

/* Here goes our drawing code */
void display(GLvoid)
{ 
const float PI = 3.141592653589f;

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glLoadIdentity();
  glTranslatef(0.0, -1.0, -8.0f);
  glRotatef(rotTri, 0.0, 1.0, 0.0);
  glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
  glVertex3f(0,4,0);
  glVertex3f(1,0,0);
   int n=10;
  for (int i=0; i<n; i++) 
  { 
     // std::cout << "(" << cos(i*2*PI/8) << ",0," << sin(2*i*PI/8) << ")\n"; 
    glColor3f(0.0f , 0.0f , 1.0f);
    glVertex3f(cos(i*2*PI/n) , 0 , sin(i*2*PI/n));
    glColor3f(0.0f , 1.0f , 0.0f);
    glVertex3f(cos((i+1)*2*PI/n) , 0 , sin((i+1)*2*PI/n));
  }
  glEnd();
  glBegin(GL_POLYGON);
  glVertex3f(0,0,0);
for (int i=0; i<n; i++) 
  { 
     // std::cout << "(" << cos(i*2*PI/8) << ",0," << sin(2*i*PI/8) << ")\n"; 
    glColor3f(1.0f , 0.0f , 1.0f);
    glVertex3f(cos(i*2*PI/n) , 0 , sin(i*2*PI/n));
    glColor3f(0.0f , 0.0f , 1.0f);
    glVertex3f(cos((i+1)*2*PI/n) , 0 , sin((i+1)*2*PI/n));
  }
  glEnd();
  rotTri += 0.2f;
  rotQuad -= 0.15f;
  if (GLWin.doubleBuffered)
  {
    glXSwapBuffers(GLWin.dpy, GLWin.win);
  }
  //return True;  
}

/* function to release/destroy our resources and restoring the old desktop */
GLvoid killGLWindow(GLvoid)
{
  if (GLWin.ctx)
  {
    if (!glXMakeCurrent(GLWin.dpy, None, NULL))
    {
      printf("Could not release drawing context.\n");
    }
    glXDestroyContext(GLWin.dpy, GLWin.ctx);
    GLWin.ctx = NULL;
  }
  /* switch back to original desktop resolution if we were in fs */
  if (GLWin.fs)
  {
    XF86VidModeSwitchToMode(GLWin.dpy, GLWin.screen, &GLWin.deskMode);
    XF86VidModeSetViewPort(GLWin.dpy, GLWin.screen, 0, 0);
  }
  XCloseDisplay(GLWin.dpy);
}

/* this function creates our window and sets it up properly */
/* FIXME: bits is currently unused */
Bool createGLWindow(char* title, int width, int height, int bits,
          Bool fullscreenflag)
{
  XVisualInfo *vi;
  Colormap cmap;
  int dpyWidth, dpyHeight;
  int i;
  int glxMajorVersion, glxMinorVersion;
  int vidModeMajorVersion, vidModeMinorVersion;
  XF86VidModeModeInfo **modes;
  int modeNum;
  int bestMode;
  Atom wmDelete;
  Window winDummy;
  unsigned int borderDummy;
  
  GLWin.fs = fullscreenflag;
  /* set best mode to current */
  bestMode = 0;
  /* get a connection */
  GLWin.dpy = XOpenDisplay(0);
  GLWin.screen = DefaultScreen(GLWin.dpy);
  XF86VidModeQueryVersion(GLWin.dpy, &vidModeMajorVersion,
    &vidModeMinorVersion);
  printf("XF86VidModeExtension-Version %d.%d\n", vidModeMajorVersion,
    vidModeMinorVersion);
  XF86VidModeGetAllModeLines(GLWin.dpy, GLWin.screen, &modeNum, &modes);
  /* save desktop-resolution before switching modes */
  GLWin.deskMode = *modes[0];
  /* look for mode with requested resolution */
  for (i = 0; i < modeNum; i++)
  {
    if ((modes[i]->hdisplay == width) && (modes[i]->vdisplay == height))
    {
      bestMode = i;
    }
  }
  /* get an appropriate visual */
  vi = glXChooseVisual(GLWin.dpy, GLWin.screen, attrListDbl);
  if (vi == NULL)
  {
    vi = glXChooseVisual(GLWin.dpy, GLWin.screen, attrListSgl);
    GLWin.doubleBuffered = False;
    printf("Only Singlebuffered Visual!\n");
  }
  else
  {
    GLWin.doubleBuffered = True;
    printf("Got Doublebuffered Visual!\n");
  }
  glXQueryVersion(GLWin.dpy, &glxMajorVersion, &glxMinorVersion);
  printf("glX-Version %d.%d\n", glxMajorVersion, glxMinorVersion);
  /* create a GLX context */
  GLWin.ctx = glXCreateContext(GLWin.dpy, vi, 0, GL_TRUE);
  /* create a color map */
  cmap = XCreateColormap(GLWin.dpy, RootWindow(GLWin.dpy, vi->screen),
    vi->visual, AllocNone);
  GLWin.attr.colormap = cmap;
  GLWin.attr.border_pixel = 0;

  if (GLWin.fs)
  {
    XF86VidModeSwitchToMode(GLWin.dpy, GLWin.screen, modes[bestMode]);
    XF86VidModeSetViewPort(GLWin.dpy, GLWin.screen, 0, 0);
    dpyWidth = modes[bestMode]->hdisplay;
    dpyHeight = modes[bestMode]->vdisplay;
    printf("Resolution %dx%d\n", dpyWidth, dpyHeight);
    XFree(modes);
  
    /* create a fullscreen window */
    GLWin.attr.override_redirect = True;
    GLWin.attr.event_mask = ExposureMask | KeyPressMask | ButtonPressMask |
      StructureNotifyMask;
    GLWin.win = XCreateWindow(GLWin.dpy, RootWindow(GLWin.dpy, vi->screen),
      0, 0, dpyWidth, dpyHeight, 0, vi->depth, InputOutput, vi->visual,
      CWBorderPixel | CWColormap | CWEventMask | CWOverrideRedirect,
      &GLWin.attr);
    XWarpPointer(GLWin.dpy, None, GLWin.win, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
		XMapRaised(GLWin.dpy, GLWin.win);
    XGrabKeyboard(GLWin.dpy, GLWin.win, True, GrabModeAsync,
      GrabModeAsync, CurrentTime);
    XGrabPointer(GLWin.dpy, GLWin.win, True, ButtonPressMask,
      GrabModeAsync, GrabModeAsync, GLWin.win, None, CurrentTime);
  }
  else
  {
    /* create a window in window mode*/
    GLWin.attr.event_mask = ExposureMask | KeyPressMask | ButtonPressMask |
      StructureNotifyMask;
    GLWin.win = XCreateWindow(GLWin.dpy, RootWindow(GLWin.dpy, vi->screen),
      0, 0, width, height, 0, vi->depth, InputOutput, vi->visual,
      CWBorderPixel | CWColormap | CWEventMask, &GLWin.attr);
    /* only set window title and handle wm_delete_events if in windowed mode */
    wmDelete = XInternAtom(GLWin.dpy, "WM_DELETE_WINDOW", True);
    XSetWMProtocols(GLWin.dpy, GLWin.win, &wmDelete, 1);
    XSetStandardProperties(GLWin.dpy, GLWin.win, title,
      title, None, NULL, 0, NULL);
    XMapRaised(GLWin.dpy, GLWin.win);
  }    
  /* connect the glx-context to the window */
  glXMakeCurrent(GLWin.dpy, GLWin.win, GLWin.ctx);
  XGetGeometry(GLWin.dpy, GLWin.win, &winDummy, &GLWin.x, &GLWin.y,
    &GLWin.width, &GLWin.height, &borderDummy, &GLWin.depth);
  printf("Depth %d\n", GLWin.depth);
  if (glXIsDirect(GLWin.dpy, GLWin.ctx)) 
    printf("Congrats, you have Direct Rendering!\n");
  else
    printf("Sorry, no Direct Rendering possible!\n");
  initGL();
  return True;  
}

int main(int argc, char **argv)
{

  XEvent event;
  Bool done;
  
  done = False;
  /* default to fullscreen */
  GLWin.fs = False;
  createGLWindow("He..he...ale program :)", 540, 340, 24, GLWin.fs);

  /* wait for events*/ 
  while (!done)
  {
    /* handle the events in the queue */
    while (XPending(GLWin.dpy) > 0)
    {
      XNextEvent(GLWin.dpy, &event);
      switch (event.type)
      {
        case Expose:
	        if (event.xexpose.count != 0)
	          break;
          display();
     	    break;
	      case ConfigureNotify:
	      /* call resizeGLScene only if our window-size changed */
	        if ((event.xconfigure.width != GLWin.width) || 
	          (event.xconfigure.height != GLWin.height))
	        {
	          GLWin.width = event.xconfigure.width;
	          GLWin.height = event.xconfigure.height;
            printf("Resize event\n");
	          resizeGLScene(event.xconfigure.width,
	            event.xconfigure.height);
	        }
	        break;
        /* exit in case of a mouse button press */
        case ButtonPress:
          done = True;
          break;
        case KeyPress:
          if (XLookupKeysym(&event.xkey, 0) == XK_Escape)
          {
            done = True;
          }
          if (XLookupKeysym(&event.xkey,0) == XK_F1)
          {
            killGLWindow();
            GLWin.fs = !GLWin.fs;
            createGLWindow("NeHe's Solid Objects Tutorial",
              640, 480, 24, GLWin.fs);
          }
          break;
        case ClientMessage:
          if (*XGetAtomName(GLWin.dpy, event.xclient.message_type) == 
            *"WM_PROTOCOLS")
          {
            printf("Exiting sanely...\n");
            done = True;
          }
          break;
        default:
          break;
      }
    }
    display();
  }
  killGLWindow();
  
}

ODPOWIEDZ